เส้นทางบุญ พระธาตุชัยภูมิ

ตะวันทอแสงโผล่พ้นขอบฟ้าเหนือยอดพระธาตุชัยภูมิ โอบล้อมด้วยขุนเขา สายน้ำ และเมฆหมอก เป็นภาพความงดงามราวกับสรวงสวรรค์ ที่เราสามารถเดินทางมาสัมผัสได้จริงบนยอดเขาช่องลม บ้านภูสองชั้น อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ความโดดเด่นขององค์พระธาตุที่สร้างตามแบบโบราณผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับศิลปะล้านนา ส่วนยอดธาตุบุหุ้มด้วยทองสำริดประดับอัญมณี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีซุ้มจรนัมประดิษฐานพระพุทธรูปยืนศิลปะล้านช้างปางห้ามสมุทรทั้ง 4 ทิศ สร้างเมื่อปี 2552 โดยพระเถระรูปหนึ่งที่สำนึกรักบ้านเกิดชัยภูมิ กลับไปสร้างพระธาตุ เพื่อเป็นศาสนสถานแห่งความศรัทธา บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแห่งยุคนี้สืบต่อไป

ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บนยอดพระธาตุชัยภูมิจะมีการบวงสรวงฟ้อนรำบูชาพระธาตุ เคล้าคลอด้วยเสียงพิน เสียงแค้นทั่วขุนเขา พร้อมกับการสักการะองค์พระธาตุด้วยบายศรีตามแบบฉบับอีสาน เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และข้ามไปอีกฟากฝั่งยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานอันเงียบสงบ สอนวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรม ซาบซึ้งในรสพระธรรม สอนให้นำไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข และจะได้ชื่นชมกับจิตรกรรมฝาผนังเทวดาเล่นพิน เป่าแคน ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์อีสาน.

อรุณธรรมสถาน ในสังฆราชูปถัมภ์ เป็นสถานปฏิบัติธรรม ในดำริ ของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิริชัย เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2550 บนพื้นที่กว่า 60 ไร่

ในระหว่างการก่อสร้าง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา องค์กรต่างๆ เข้าใช้พื้นที่ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 2 ปีเต็ม ประมาณ 4000 คน 30 องค์กร เพราะความพร้อม ของภูมิประเทศที่งดงาม ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม มีอากาศที่ร่มรื่น แวดล้อมด้วยขุนเขา สายน้ำ และเมฆหมอกอันเกิดจากธรรมชาติซึ่งหาได้ยากใน ปัจจุบันทำให้อรุณธรรมสถานเลื่องลือในเรื่องของความสัปปายะ เป็นชัยภูมิที่เหมาะสำหรับนักปฏิบัติธรรมจากทั่วทุกสารทิศเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักปฏิบัติธรรมประกาศพระเกียรติคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงประกาศหลักธรรมให้ชาวโลกรับรู้และสอดคล้องกับพระประสงค์ เพราะอรุณธรรมสถานเป็นชัยภูมิ อันนำมาซึ่ง กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก ควรแก่การเข้ามาฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิ มีสติเพื่อก่อปัญญา และควรค่าแก่การบูชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์หาประมาณมิได้แก่มวลมนุษยชาติ

พระมหาธาตุเจดีย์สิริชัยภูมิ สร้างขึ้นตามแบบแผนการสร้างพระเจดีย์แบบโบราณ โดยมีเค้าโครงจากการผสมผสานระหว่าง ศิลปะ ล้านช้าง กับล้านนา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาท เรือนยอด มีซุ้มจรนำ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนศิลปะแบบล้านช้าง ปางห้ามสมุทรทั้งสี่ทิศ ส่วนยอดองค์พระเจดีย์บุหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก(แผ่นทองสำริด) และปิดทองคำเปลวตามแบบล้านนา ส่วนยอดพระเจดีย์หล่อด้วยโลหะทองเหลืองเป็นปลียอดดอกบัวตูมขนาดฐานกว้าง 12  คูณ 12 เมตร สูงจากฐานถึงยอด 21 เมตร องค์พระเจดีย์สร้างครอบมณฑปทรงปราสาทแบบล้านนาใช้สำหรับประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ โดยมีประตูทางเข้าทั้งสี่ด้าน แกะสลักด้วยไม้สัก ลงรักปิดทองเป็นรูปทวารบาลแบบล้านช้าง ผนังด้านบนประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ อันเป็นคติความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ โดยออกไข่มาเป็นพระโพธิสัตว์และบำเพ็ญบารมีจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์นี้คือ พระกกุสันธะ(ทิศตะวันออก)  พระโกนาคมนะ(ทิศใต้) พระกัสสปะ(ทิศตะวันตก) และพระโคตมะ(ทิศเหนือ)  ส่วนองค์ที่ห้านั้นยังไม่มาจุติคือ พระศรีอริยเมตไตยย์ ผนังห้องส่วนที่เหลือนั้นเจาะเป็นช่องขนาดเล็กรูปทรงกลีบบัว สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบล้านช้าง ปางมารวิชัย จนเต็มพื้นที่ผนังจนถึงระดับเพดานจำนวนหนึ่งพันองค์ ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นปิดทอง

นอกจากนี้ โดยรอบศูนย์ปฏิบัติธรรมยังมีการจัดทำเป็นสวน “จงรักษ์” ซึ่งจะนำดอกไม้ตามฤดูกาลมาประดับ ตกแต่ง เพื่อความสวยงาม ทั้งยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปกับสวนแห่งนี้ด้วย

การ เดินทาง :-
จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) มอหินขาว.. ระยะ ทาง 344 กิโลเมตร
ทาง รถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าเขื่อนลำตะคอง ถ้าเลี้ยวซ้ายท่านจะเข้าไปยังตัวเขื่อน ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่านขับตรงไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จะพบกับป้ายบอกทางถนนสาย 201 กับ ถนนสาย 24 ( ที่ป้ายเขาจะเขียนว่า อำเภอโชคชัย ) ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนสาย 201 จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 124 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองชัยภูมิ
จากตัวจังหวัดชัยภูมิ เดินทางไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 2051
( เส้นทางเดียวกับน้ำตกตาดโตน ) ประมาณ 21 กิโลเมตร ( จะพบสามแยก )
แยกขวาไปน้ำตกตาดโตน
แยกซ้ายไปมอหินขาว
ติดต่อได้ที่ สำนักงานโครงการก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานศาลา 80 ปี วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.02-891-0127-8

ติดตามเราได้ที่ Chaiyaphum City : ชัยภูมิ เมืองต้องห้ามพลาด