ค่ายบางกุ้ง

นับถอยหลังจากอดีตในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันผ่านมาราวๆ ๒๕๐ ปี ค่ายบางกุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกุ้ง เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ ค่ายแห่งนี้เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒เมื่อพ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้ง เรียกว่า ค่ายบางกุ้ง เนื่องจากเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้ในการเดินทัพ โดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของทหาร พระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้คนจีนจากระยอง ชลบุรี ราชบุรีและกาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่าย ค่ายนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนี่งว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง” พระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่า ทหารภักดีอาสา

ในปีพ.ศ.๒๓๑๑ พระเจ้ากรุงอังวะทรงยกทัพผ่านกาญจนบุรี มาล้อมค่ายจีนบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรี(บุญมา) ร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าทำให้ข้าศึกแตกพ่าย นับเป็นค่ายทหารไทยที่สร้างความเกรงขามให้กองทัพพม่า สร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยกลับคืนมา และเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ ๒๕๐ ปี จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช และได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์ โดยทำพิธียกศาลเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๑ ภายในบริเวณค่ายยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชาวบ้านเรียกว่า”โบสถ์หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อนิลมณี ” มีลักษณะพิเศษคือ โบสถ์ทั้งหลังปกคลุมด้วยต้นไม้ถึงสี่ชนิด คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์ปรกโพธิ์และไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ยังมีสระน้ำโบราณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง  ๔ เมตร ยาว ๗ เมตรที่ตัวขอบสระมีกำแพงเตี้ยกันไว้และกรุด้วยอิฐถือปูนลักษณะสอบลงไป ที่เป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า เมื่อป่วยไข้ที่เป็นแบบชนิดไม่ใช่โรคธรรมดาที่ต้องไปหาแพทย์ต่างก็จะมาอธิฐาน ขอตักน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์ไปอาบ และต่างได้มากราบไหว้องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ค่ายบางกุ้ง
ตั้งอยู่:
ตำบลบางกุ้ง  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม